Uutiset

29.6.2016 7.52

Ponnistelu naisten ja miesten palkkaeron kuromiseksi jatkuu

Naisten ja miesten asemassa on eroja, työelämässä ero näkyy erityisesti palkkauksessa. Naisten koulutustason nousu ei ole toivotulla tavalla pienentänyt sukupuolten palkkaeroa. Edellisellä samapalkkaisuusohjelman kaudella naisten ja miesten keskimääräinen palkkaero kaventui vajaaseen 17 prosenttiin koko työmarkkinoilla. Työ on kesken.

Sukupuolten palkkaeroa kavennetaan tavoitteellisesti myös tällä hallituskaudella. Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt jatkavat työtään palkkatasa-arvon eteen toteuttamalla samapalkkaisuusohjelmaa 2016 -2019. Ohjelma on tiivis ja keskittyy muutamaan keskeiseen teemaan. Näitä ovat palkka- ja sopimuspolitiikka, palkkausjärjestelmät ja työpaikan tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset sekä palkkatietämyksen lisääminen. Lisäksi halutaan muuttaa koulutuksen ja työelämän perinteistä sukupuolijakoa sekä lisätä miesten perhevapaiden käyttöä.

Miehet ja naiset työskentelevät pääosin eri aloilla, ammateissa ja tehtävissä. Voimakas sukupuolen mukainen työnjako rajoittaa yksilöiden valintoja ja jäykistää työmarkkinoita, pahimmilllaan se estää erilaisten kykyjen  rekrytointia. Se voi olla myös työllistymisen este. Ohjelma selvittää perinteisten sukupuoliroolistereotypioiden merkitystä koulutus- ja uravalinnoissa ja kehittää uusia työkaluja naisten ja miesten perinteisen työnjaon muuttamiseksi.

Ohjelman konkreettisia toimenpiteitä ovat muun muassa työehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointi sekä tiedon lisääminen palkoista ja työpaikan tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten toimivuuden parantaminen. Työmarkkkinajärjestöt ovat avainasemassa tavoitteiden toteuttamisessa. Samapalkkaisuusohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä muiden työelämän kehittämishankkeiden kanssa.

Jotta sukupuolten keskimääräinen palkkaero kapenisi, tulisi naisten palkkojen nousta nopeammin kuin miesten. Kun palkkaratkaisujen liikkumavara on pieni, tavoite on haasteellinen. Naisten asema työmarkkinoilla, urakehitys ja perhevapaitten jakaminen puolisoiden kesken peilautuvat myös keskiansioihin.  Nyt on tartuttava moniin tarjolla oleviin mahdollisuuksiin kaventaa palkkaeroa, toteaa sosiaali- ja terveysministeriön projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen.  

Samapalkkaisuusohjelman osapuolia ovat kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää
Samanpalkkaisuusohjelma 2016 - 2019

Lisätietoja
Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951 63230

Palaa otsikoihin