Hyvinvointialan oppaat

Hyvinvointialan liiton 1 500 jäsentä työllistävät yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ympäri Suomen.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat muun muassa vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, työterveyshuollon palveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita, ensihoidon palveluita sekä toimivat alan järjestötyössä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittaneet työnantaja- ja työntekijäliitot ja -järjestöt ovat laatineet yhdessä kolme opasta, jotka liittyvät muun muassa työhyvinvointiin, työaikoihin ja työurien pidentämiseen.

Pidempiä työuria ja tuottavuutta eri-ikäisten johtamisella -oppaan on laatinut työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää työurien pidentämiseksi ikäohjelmien käyttöä ja yksilöllisten työurasuunnitelmien tekemistä. Opas on laadittu paitsi johtamisen ja esimiestyön tueksi, myös koko työyhteisön käyttöön ja kannustimeksi kehittää rinta rinnan työhyvinvointia ja tuloksellisuutta työurien kaikissa vaiheissa. Oppaassa on hyödynnetty työmarkkinoiden keskusjärjestöjen laatimaa työkaarimallia, jossa on koottuna laaja tietopohja erilaisista ikäohjelman elementeistä.

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön -opas on tulos työryhmän työskentelystä, jossa tehtävänä oli selvittää keinoja työkyvyn ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi

Terveet ja tulokselliset työajat sosiaalipalvelualalla -ohjeistuksella on saatettu ajan tasalle vuonna 2013 tehty Terveet ja tulokselliset työajat -vihkonen. Oppaassa käsitellään työaikoja ja työaikakäytäntöjen kehittämistä työpaikalla. Ergonomisia työaikoja koskevat suositukset perustuvat Työterveyslaitoksen vuorotyöjärjestelmiä koskeviin tutkimuksiin.


Pidempiä työuria ja tuottavuutta eri-ikäisten johtamisella

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Terveet ja tulokselliset työajat sosiaalipalvelualalla